Regulamin emisji reklam w portalu www.taniowmiescie.pl

 1. Definicje
  1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zamieszczania reklam w serwisie
  internetowym ww.taniowmiescie.pl
  1.2. Wydawca – JukonMedia Mariusz Mischke, ul. Bruska 11B, 85-422 Bydgoszcz, NIP 953-11-34-672, określany w dalszej części regulaminu jako ww.taniowmiescie.pl.
  1.3. Reklama – środki reklamy internetowej przeznaczone do zamieszczenia w serwisie
  internetowym w formie plików o formatach png, jpg, gif lub innych formach
  uzgodnionych z Wydawcą.
  1.4. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Wydawcy publikację Reklamy.
  Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu
  własnym i na rzecz swoich klientów.
  1.5. Zamówienie – pisemne zlecenie zamieszczenia Reklamy w serwisie internetowym
  Wydawcy, składane przez Reklamodawcę na formularzu zamieszczonym w
  serwisie ww.taniowmiescie.pl, w zakładce KONTAKT.
  1.6. Emisja – wyświetlenie reklamy wraz ze stroną www, na której jest ona umieszczona.
  1.7. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach jpg, png, gif w formie
  gotowej do wykorzystania, jako reklama.
 2. Warunki ogólne
  2.1 Zamieszczanie Reklam w serwisie internetowym ww.taniowmiescie.pl jest dokonywane w
  oparciu o Regulamin. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o
  zamieszczenie Reklamy, między Reklamodawcą, a Wydawcą.
  2.2 Dostarczenie przez Reklamodawcę podpisanego Zamówienia jest równoznaczne z
  akceptacją postanowień Regulaminu.
  2.3 Wydawca lub pracownik Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za treść
  zamieszczanych Reklam.
  2.4 W przypadku gdyby w wyniku publikacji Reklamy Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty z
  tytułu roszczeń osób, których prawa (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa
  autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) zostały naruszone
  wskutek publikacji Reklamy, Reklamodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości
  łącznie z kosztami postępowań spornych, kosztów zastępstwa procesowego i innych
  wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to
  także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą
  Reklamy będzie pracownik Wydawcy.
  2.5 Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa
  na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji
  Reklamach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi,
  wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek
  ochrony prawnej. Złożenie Zamówienia na zamieszczenie danej Reklamy jest
  równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zlecana
  Reklama nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  2.6 Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku
  zamieszczenia reklamy ww.taniowmiescie.pl poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z naruszeniem
  prawa przez zamieszczenie danej reklamy bądź z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń
  osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia reklamy (w tym w
  szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności
  przemysłowej lub prawa osobiste) reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką
  szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów
  zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez
  wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
  2.7 Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też
  wstrzymania emisji Reklamy, bez podania przyczyny, w szczególności gdy: treść lub forma
  Reklamy jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią
  programową serwisu internetowego ww.taniowmiescie.pl, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń
  przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do czuwania nad
  przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, siły wyższej, braku zapłaty w
  terminie wynagrodzenia za zamieszczoną wcześniej Reklamę lub opóźnienia w zapłacie
  wynagrodzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
  2.8 W przypadku Reklam dotyczących działalności, do której prowadzenia wymagana jest
  koncesja, zezwolenie, licencja itp. Reklamodawca zobowiązany jest przedstawić, na
  żądanie Wydawcy, posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję itp. w siedzibie
  JukonMedia Mariusz Mischke, ul. Bruska 11B, 85-422 Bydgoszcz. W przypadku nieprzedłożenia stosownych
  dokumentów Wydawca odmówi zamieszczenia Reklamy.
  2.9 Niedostarczenie materiałów reklamowych w terminach określonych w Regulaminie
  upoważnia Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w terminie ustalonym w
  Zamówieniu.
  2.10 Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia
  należnego ww.taniowmiescie.pl będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
 3. Warunki zamieszczania reklam
  3.1 Zamieszczanie Reklam w serwisie internetowym ww.taniowmiescie.pl dokonywane jest na
  podstawie Zamówienia opatrzonego czytelnym podpisem Reklamodawcy.
  3.2 Wydawca będzie zamieszczał gotowe do emisji Reklamy, dostarczone przez
  Reklamodawcę. Wydawca jest uprawniony do samodzielnego przygotowania Reklam, na
  zasadach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Klienta.
  3.3 Wydawca ma prawo odmówić publikacji Reklamy w serwisie internetowym w sytuacji,
  gdy Reklama nie będzie spełniać warunków określonych w Regulaminie lub też
  Reklamodawca nie dotrzyma terminu doręczenia Wydawcy materiałów niezbędnych do
  zamieszczenia Reklamy, bez ponoszenia przez Wydawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności
  z tego tytułu.
  3.4 Zamieszczenie Reklamy w serwisie internetowym nie oznacza, że Wydawca stwierdził
  zgodność Reklamy z Regulaminem lub Specyfikacją techniczną. Nieprawidłowości
  stwierdzone po zamieszczeniu Reklamy, również mogą być stanowić podstawę do
  wstrzymania emisji Reklamy.
  3.5 Przekazując Reklamy, Reklamodawca upoważnia Wydawcę do dokonania ewentualnych
  modyfikacji Reklamy przed jej zamieszczeniem w serwisie internetowym.
  3.6 Przeniesienie przez Reklamodawcę uprawnień wynikających z Zamówienia może nastąpić
  wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego zgody, wyrażonej w
  formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3.7 Rezygnacja z całości lub części Zamówienia może być dokonana w formie pisemnej, pod
  rygorem nieważności, na następujących warunkach:
  a) w okresie 30 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia emisji bez ponoszenia
  opłat,
  b) w okresie od 29 do 25 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia emisji po
  uiszczeniu kary umownej w wysokości 15% opłaty należnej za niezrealizowaną część
  zamówienia,
  c) w okresie od 24 do 4 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia emisji po
  uiszczeniu kary umownej w wysokości 40% opłaty należnej za niezrealizowaną część
  zamówienia,
  d) w okresie od 3 do 1 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia emisji po
  uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za niezrealizowaną część
  zamówienia
  3.8 Za datę rozpoczęcia realizacji Zamówienia uważa się wyemitowanie Reklamy w serwisie
  internetowym.
  3.9 Tylko zamówienia potwierdzone pisemnie bądź mailem przez ww.taniowmiescie.pl są wiążące.
  Potwierdzenie zamówienia przez ww.taniowmiescie.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o
  jego realizacji przez ww.taniowmiescie.pl.
 4. Warunki płatności
  4.1 Za zamieszczenie Reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy
  wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury VAT.
  4.2 Podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest Cennik obowiązujący w dniu złożenia
  Zamówienia.
  4.3 Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego
  Wydawcy będzie odpowiednio powiększona o należny podatek VAT zgodnie z
  obowiązującymi przepisami.
  4.4 Reklamodawca dokona zapłaty wynagrodzenie przysługującego Wydawcy przed
  zamieszczeniem Reklamy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Zamówieniu. W
  uzasadnionych wypadkach Wydawca może wyrazić zgodę na inny termin płatności.
  4.5 W przypadku niezapłacenia faktury VAT w terminie w niej wskazanym, Wydawca może
  naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w przypadku opóźnienia
  płatności, Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji Reklamy oraz prawo
  do zaniechania publikacji Reklamy w całości lub w części, a Reklamodawca zobowiązany
  będzie do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 100% wartości
  Zamówienia.
  4.6 Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich
  klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami które reprezentują, wobec Wydawcy za
  regulowanie należności wynikających z przyjętego Zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia
  5.1 Reklamodawca zobowiązuje się skutecznie dostarczyć Wydawcy materiały niezbędne do
  zamieszczenia Reklamy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym dniem
  rozpoczęcia emisji, a w przypadku materiałów formacie w html, rich media lub innym
  niestandardowym formacie, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym dniem
  rozpoczęcia emisji.
  5.2 W przypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczy materiałów reklamowych niezbędnych
  do zamieszczenia Reklamy w terminie określonym w Regulaminie, Wydawca jest
  uprawniony do niezrealizowania części lub całości Zamówienia bez ponoszenia
  jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  wynagrodzenia za niezrealizowana część lub całość Zamówienia.
  5.3 Jeżeli z powodu nie dostarczenia przez Reklamodawcę materiałów niezbędnych do
  zamieszczenia Reklamy w terminie określonym w Regulaminie, Zamówienie nie zostało
  zrealizowane w całości lub części, za zgodą Wydawcy, może zostać odpowiednio
  wydłużany czas realizacji Zamówienia lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą
  liczbę emisji Reklamy w kolejnym Zamówieniu.
 6. Reklamacje
  6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego zrealizowania Zamówienia należy składać
  Wydawcy w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia Reklamy, z
  zastrzeżeniem punktu 6.2, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu reklamacji
  do Wydawcy. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz
  jego opis wraz z uzasadnieniem.
  6.2 Reklamacje nie złożone w formie pisemnej lub złożone po wyznaczonym terminie nie
  będą rozpatrywane, na co Reklamodawca wyraża zgodę. Niezłożenie reklamacji w
  terminie określonym w Regulaminie jest jednoznaczne z uznaniem, że Reklama została
  zamieszczona prawidłowo i zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
  6.3 W przypadku uwzględnienia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca podejmie niezbędne
  działania celem usunięcia uchybień w zamieszczonej Reklamie.
  6.4 Wycofanie Reklamy lub jej poprawne zamieszczenie nastąpi w pierwszym możliwym
  terminie, uzależnionym od możliwości technicznych Wydawcy i w terminie ustalonym z
  Reklamodawcą.
  6.5 Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za
  zamieszczenie Reklamy.
 7. Treść reklamy
  7.1 Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron internetowych, na
  których będą emitowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Wszelkie
  odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo zgody Wydawcy.
  7.2 Wydawca jest uprawniony do oznaczania Reklam w sposób zapewniający ich
  jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako materiał reklamowy. W szczególności
  Wydawca jest uprawniony do dodatkowego oznaczania Reklam słowami: “reklama”,
  “ogłoszenie płatne”, “link sponsorowany” lub innymi równoznacznymi słowami, jak
  również do zamieszczania danych umożliwiających identyfikację Reklamodawcy poprzez
  użycie określeń typu: “sponsor (…)”, „sponsor serwisu/konkursu (…)”, „partner serwisu
  (…)”, „artykuł powstał przy współpracy z (…)”, itp.
  7.3 Reklama nie może zawierać badania statystycznego ani ankiet, nie może też w żaden
  sposób zachęcać do wzięcia udziału w badaniu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady
  wymagają każdorazowo zgody Wydawcy, wyrażonej przed zamieszczeniem Reklamy.
  7.4 Niedozwolone jest używanie w Reklamach elementów operacyjnych, których funkcja
  wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w
  sposób nietypowy. Reklamy muszą być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją
  Techniczną.
 8. Odpowiedzialność wydawcy
  8.1 Wydawca nie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu Reklam, bądź przerwy w działaniu
  serwisu internetowego, wynikłe z zależnych bądź niezależnych od Wydawcy przyczyn. W
  takich przypadkach Reklamodawca otrzyma dodatkowy czas emisji Reklamy równy
  okresowi, w którym jego Reklama nie była wyświetlana. Z tego tytułu Reklamodawcy nie
  przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy.
  8.2 Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej Reklamodawcy przez Wydawcę nie może
  przekroczyć wartości wynagrodzenia za emisję Reklamy zgodnie z Zamówieniem.
 9. Postanowienia końcowe
  10.1 Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku.
  10.2 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
  10.3 Spory związane z realizacją Zamówień będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny
  właściwy dla adresu siedziby wydawcy, aktualny w chwili wniesienia pozwu.